OM OSS

FÖRETAGSBESKRIVNING

Chroma Arkitekter har uppdrag som sträcker sig från utredningsskede med analys och programarbete till gestaltning och färdigprojektering inom bygg och inredning. Vi utför även mer övergripande utredningar och visionsarbeten för kommuner för framtida planering av bland annat skola och omsorg. Beställaren får en nära, direkt kontakt med handläggande arkitekt eftersom vi har en liten effektiv organisation utan omvägar.

Chroma Arkitekter AB startades 2005 av Ulla Nordström, Ann-Sofi Krook och Annika Markstedt. Chroma Arkitekter sysselsätter idag 10 personer.

 

AFFÄRSIDÉ OCH ARBETSMETODER

Vår affärsidé är att skapa en god och hållbar arkitektur tillsammans med beställare och nyttjare genom att:

 • Vi driver en kreativ gestaltningsprocess från idé till färdigställande där varje projekts unika förutsättningar tas till vara och skapar unika lösningar. I tidigt skede analyserar vi mål och visioner tillsammans med beställarna.
 • Vi erbjuder kvalificerad kompetens från verksamhetsutredning och idéskisser till projektering.
 • Vi arbetar tillsammans med nyttjarens referensgrupper i ett programarbete där tidiga skisser är ett viktigt instrument för kommunikationen.
 • Vi arbetar nära beställaren med stor inlevelseförmåga och lyhördhet i en liten effektiv organisation med hög ambitionsnivå.
 • Vi är mycket intresserade av att skapa hållbar arkitektur med sociala sammanhang som står sig långsiktigt.
 • Vi arbetar i en givande dialog med andra tekniska konsulter redan tidigt i processen, för att tillsammans skapa byggnader/ miljöer som är effektiva i drift- och förvaltningsskedet med bra material, ekonomi och miljöhänsyn.
 • Vi arbetar med alla arkitektens verktyg; rumslighet, rörelsemönster, ljussättning med dagsljus och artificiellt ljus, volym, material, teknik, färgsättning och inredning i projekten.

 

MILJÖPOLICY

Chroma Arkitekter AB skall i sin verksamhet arbeta för en långsiktlig hållbar utveckling i alla projekt där vi deltar. I kombination med en stark inlevelse för människan, platsen och funktionen skall vi skapa vackra helhetslösningar som står sig över tiden. Uppdragen sträcker sig från utredningsskede med analys och programarbete till gestaltning och färdigprojektering inom bygg och inredning.Frågor om effektivt resursutnyttjande, uthållighet, hälsosamma och vackra miljöer prioriteras tillsammans med frågor om ekonomi, funktion och sociala hänsynstaganden. Vi vill tillsammans med våra uppdragsgivare styra projekten för att skapa hållbara lösningar.

Följande är vägledande för miljöarbetet:

 • Verka för den goda arkitekturen och dess betydelse för människans välbefinnande genom att skapa goda, flexibla, hälsosamma och vackra miljöer i våra projekt.
 • Se byggnaden och dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv med fokus på energihushållning, farliga ämnen, materialhushållning och god innemiljö.
 • Arbeta för att minska miljöpåverkan i våra projekt.
 • Identifiera och följa gällande miljölagstiftning och kundkrav.
 • Ständigt förbättra våra rutiner, kunskap och vårt arbetssätt avseende miljö i de enskilda projekten såväl som inom kontoret.